ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนรินทร์ ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสรณ์ แพทย์ใส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ ธงภักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยา บุญสัม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทน อปท.
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสายชล สระแพง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุตร ดวงใจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายยศ กลิ่นกันหา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสิริยากร พุทธานุ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรง ศรพรม
ตำแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมการสถานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : กรรมการโดยตำแหน่ง
เบอร์โทร : 0942689994