ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ จัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาชาติ มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นท้องถิ่น โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน


คำขวัญของโรงเรียน
 

   “เรียนดี  ทำงานเก่ง  เคร่งคุณธรรม  ล้ำพัฒนา” 
  ปรัชญาของโรงเรียน

 
  สุวิชาโน  ภวํ  โหติ   ผู้มีความรู้ดี  เป็นผู้เจริญ