ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเยาวลักษณ์ สุดสงวน
ครู

นางสาวสุรภี เสนคราาม
ครูผู้ช่วย