ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเบญญาภา สุ่มมาตย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวดี บุญชู
ครูผู้ช่วย