ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววันนา ผักไหม
ครูชำนาญการ

นางสาววิภาดา บุญปลอด
ครู