ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ก.ย. 62 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา
ทุกฝ่ายงาน
13 ก.ย. 62 นิเทศติดตามโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา
ชุดสุภาพ ทุกฝ่ายงาน