ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสิริยากร พุทธานุ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวสุชาดา โคมทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2