ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสิริยากร พุทธานุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุชาดา โคมทอง
ครูผู้ช่วย