ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รร.บ้านเกาะตรวจโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2
รร.บ้านเกาะตรวจโดของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. ตรวจรับระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2563
รร.บ้านเกาะตรวจโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Best Practice รร.สุจริต
รร.บ้านเกาะตรวจโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. จัดให้มีการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
รร.บ้านเกาะตรวจ จัดประชุมโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. จัดให้มีการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ฯ
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2563
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ กสศ. 1/2563
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู ร่วมโครงการทำบุญร่วมมิตรตำบลตรวจ ครั้งที่ 3
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู จัดให้มีการสอบกลางภาคเรียน ม.ต้น 1/2563
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. จัดให้มีการตรวจขั้นที่ 5 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (A.T.C
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ของ สพป.สร.3
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนายดำรง ศรพรมผอ.รร.คณะครูนำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ร่วมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญร่วมมิตรตำบลตรวจ 2/2563
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านบริหารงานบุคคล
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม
รร.บ้านเกาะตรวจ นำโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ12ส.ค.
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู ร่วมดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ 1 ก.ค
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. ดำเนินการคัดกรองการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 1/2563
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ 28 ก.ค.
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.คณะครู ต้อนรับกรรมการ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู นักเรียน ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา63
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ต้อนรับคณะกรรมการติดตามเตรียมความพร้อมป้องกันโรคโควิด
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู ร่วมอบรมการใช้ G Suite for Education