ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน อบต.ตรวจเกมส์ ครั้งที่1
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อระดมทุนผ้าป่าสามัคคีฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.คณะครู รับมอบเกียรติบัตรจากผอ.เขตสพป.สุรินทร์เขต3
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ดำเนินการสอบ วัดผลกลางปี และปลายภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครูดำเนินโครงงานคุณธรรม "มดคันไฟ หัวใจรักการอ่าน"
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อระดมทุนผ้าป่าสามัคคีฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ดำเนินการมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษฯ (กสศ.)ครั้งที่3
รร.บ้านเกาะตรวจ นำโดย ผอ.รร. คณะครู ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ดำเนินการมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษฯ (กสศ.)ครั้งที่2
รร.บ้านเกาะตรวจ นำโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.รับการประเมินผลการปฏิบัติงานสายผู้บริหารสถานศึกษา
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อระดมทุนผ้าป่าสามัคคีฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.จัดกิจกรรมโครงการอบรมการป้องกันและเฝ้าระวังCOVID19
รร.บ้านเกาะตรวจโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2
รร.บ้านเกาะตรวจโดของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. ตรวจรับระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2563
รร.บ้านเกาะตรวจโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Best Practice รร.สุจริต
รร.บ้านเกาะตรวจโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. จัดให้มีการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
รร.บ้านเกาะตรวจ จัดประชุมโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. จัดให้มีการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ฯ
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2563
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ กสศ. 1/2563
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู ร่วมโครงการทำบุญร่วมมิตรตำบลตรวจ ครั้งที่ 3
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู จัดให้มีการสอบกลางภาคเรียน ม.ต้น 1/2563
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. จัดให้มีการตรวจขั้นที่ 5 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (A.T.C
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ของ สพป.สร.3
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนายดำรง ศรพรมผอ.รร.คณะครูนำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ร่วมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญร่วมมิตรตำบลตรวจ 2/2563
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านบริหารงานบุคคล