ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพินทร ศรีวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมอักษร ลาสองชั้น
ครู