ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพนม เนาวบุตร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางพินทร ศรีวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพิมอักษร ลาสองชั้น
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5