ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพงศกร ดีมาก
ครู

เสริมสิทธิ์ สนุกแสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0