ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพงศกร ดีมาก
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

เสริมสิทธิ์ สนุกแสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2