ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          ชื่อโรงเรียนบ้านเกาะตรวจ   ที่ตั้งหมู่ที่ 8  ตำบลตรวจ  อำเภอศรีณรงค์  จังหวัดสุรินทร์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  3   โทร 080 - 1601313 
 e-mail: bankohtruat@gmail.com    website    www.kohtruat.ac.th
          เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีเนื้อที่เนื้อที่ 10  ไร่  - ตารางวา 
เขตพื้นที่บริการบ้านเกาะตรวจ  บ้านโชคชัย     บ้านโนนทอง  และบ้านเที่ยงสูง
          ประวัติโรงเรียนโดยย่อโรงเรียนบ้านเกาะตรวจ  ตำบลตรวจ  อำเภอศรีณรงค์  จังหวัดสุรินทร์ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  มกราคม   2483 
โดยบุคคลในชุมชนได้เสียสละที่ดินจำนวน  15  ไร่  และช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียน  ครั้งแรกมีนักเรียน
เข้ามาเรียน  26  คน    โดยนายลำพูน   นะวะมะวัฒน์ เป็นครูใหญ่คนแรก แต่เนื่องจากบริเวณที่ตั้งที่ดิน
บริเวณดังกล่าวเป็นที่ลุ่ม  ในฤดูฝนจะมีน้ำท่วมถึง  ทำให้การเดินทางไม่สะดวก   เมื่อเปิดทำการสอนได้ 
10  ปี  จึงย้ายอาคารเรียนมาตั้งในที่ดินแปลงใหม่  มีพื้นที่ 10 ไร่  ในวันที่  16  ตุลาคม  2494 
โดยให้พื้นที่ดินแปลงเดิม  เป็นแปลงสาธิตการฝึกงานเกษตรแก่นักเรียน
          ปัจจุบันเป็น “โรงเรียนดีประจำตำบล” ซึ่งเข้าโครงการเมื่อ พ.ศ. 2553   เปิดทำการสอนตั้งแต่ 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียน   247  คน  โดยมี นายดำรง  ศรพรม 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้บริหาร