ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเอกวัฒน์ สุขหมั่น
ครู

นางสาวศรีสอางค์ จันคนา
ครูผู้ช่วย