ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรมผอ.รร.รับมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการรร.ธนาคารฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.และคณะครูนักเรียนร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญ บุญร่วมมิตรฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรมผอ.รร.ดำเนินการวัดผลการเรียนรู้วรรณคดี,วรรณกรรมฯม.1-3
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.และคณะครูร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติฯ ร.10
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยการนำของ นายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ลงนาม MOU ความร่วมมือการอบรมอาชีพระยะสั้นฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของผอ.รร.ร่วมพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพฯ ทอพรมเช็ดเท้า
นายดำรง ศรพรม ผอ.รร.บ้านเกาะตรวจ ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. รับมอบคอมพิวเตอร์ โครงการคอมฯมือสองเพื่อน้องฯ
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยการนำของ ผอ.รร.ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. ร่วมกับ รพ.ศรีณรงค์ จัดกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. ร่วมกับรพสต.บ้านเกาะตรวจ ฉีดพ่นหมอกควัน กําจัดยุง
รร.บ้านเกาะตรวจ จัดกิจกรรมการสอบวัดผลกลางภาคเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2562
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยการนำของ นายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ร่วมประชุมวางแผนดำเนินโครงการโรงเรียนธนาคาร
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
นายดำรง ศรพรม ผอ.รร. เป็นประธานมอบเงินสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข งวดที่ 1/2562
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประชุมผู้ปกครอง
รร.บ้านเกาะตรวจ ได้รับการอบรมธรรมะ โดยพระธรรมทูตอำเภอศรีณรงค์
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.เป็นประธานการประเมินการเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยฯ
นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานพิธีมอบบ้าน ตามโครงการสร้างบ้านคืนความสุขฯ
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.นำคณะครูและนักเรียนร่วมงานศิลปหัตกรรมฯศรีณรงค์1
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. รับการนิเทศ กำกับ ติดตามโครงการอาหารกลางวันฯ
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. จัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ ร่วมปฏิบัติธรรมฯ
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ โดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผู้อำนวยการฯ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ โดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผู้อำนวยการฯ ดำเนินการประเมินการอ่าน การเขียนฯ
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน 2562