ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รร.บ้านเกาะตรวจ นำโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู ลงพื้นที่แจกใบงาน และจ่ายเงินอุดหนุนยากจน กสศ.
รร.บ้านเกาะตรวจ นำโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ DLTV
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.คณะครูรับการนิเทศการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลฯ
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู จัดประชุมการจัดการศึกษาทางไกลฯ
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู จัดประชุมภาคี 4 ฝ่าย
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ร่วมกับ รพสต.เกาะตรวจ จัดกิจกรรมเฝ้าระวังโรคติดต่อCOVID-19
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. ดำเนินการสอบ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี 2562
รร.บ้านเกาะตรวจ เป็นสนามสอบวัดความรู้ความสาสารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้น ป.3
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง ผลการปฎิบัติงานฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.คณะครู นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยนายดำรง ศรพรมผอ.รร.นำเสนอสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.คณะครูจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพการประดับผ้าฯ
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.รับมอบปัจจัยสมทบทุนผ้าป่าสร้างโดมอเนกประสงค์ฯ
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู ดำเนินการจัดสอบการอ่าน (Reading Test:RT) ชั้นป. 1
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.คณะครู จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อระดมทุนสร้างโดมฯ
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู นำนักเรียน ชั้น ม.1-3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู นำนักเรียนร่วมแข่งขันสวดมนต์ฯ
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู นำนักเรียนจัดกิจกรรมทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูช
รร.บ้านเกาะตรวจ นำโดย นายดำรง ศรพรม ผอ.รร.และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบระดับชาติ O-NET
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือสำรองฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.คณะครู นำนักเรียนร่วมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม ณ วัดโมฬีวงษา
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.คณะครู นักเรียน รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ระดับทอง
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.คณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสวดมนต์ฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.นำคณะครู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยกผลสัมฤทธิ์O-NET
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. พร้อมคณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมงานวันครู 16 ม.ค.
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมทบทุนสร้างโดมฯ